CO2-Beleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor Ko Hartog Elektrotechniek BV dat wij werken aan Duurzaam Ondernemen. Ons beleid is daarom gericht op economische prestaties (profit), de sociale kant (people) en de ecologische randvoorwaarden (planet).

Wij proberen Duurzaam Ondernemen bij alle bedrijfsbeslissingen na te streven, en ook de kansen te benutten voor een beter milieu en meer welzijn van onze medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

CO2 Prestatieladder

Als onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen onderschrijft Ko Hartog de doelstelling van de CO2 prestatieladder om CO2 bewust te handelen in de bedrijfsvoering.  De CO2 emissie van het wagenpark en de energiestromen van panden worden halfjaarlijks in kaart gebracht. Deze emissies worden  geverifieerd en geaccordeerd worden door een onafhankelijke certificerende instelling (Tüv).

Meer over de CO2 prestatieladder kunt u hier vinden.

pageheader-co2-prestatieladder

Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig haar CO2 uitstoot te reduceren. Dit heeft geresulteerd in het behalen niveau 5 op de CO2-Prestatieladder. In 2019 kan worden vastgesteld dat Ko Hartog ondanks het grotere werkpakket, het uitbreiden met nieuwe werklocaties en de omzetstijging (absoluut gezien) 34 ton CO2 (scope 1 en 2) heeft gereduceerd ten opzichte van het referentiejaar 2012.

In 2014 behaalde Ko Hartog niveau 5 volgens de CO2 prestatieladder.

Om de reductiedoelstellingen te realiseren worden op hoofdlijnen de volgende maatregelen genomen:

 • Slimme gas- en kWh-meters plaatsen op alle werklocaties
 • Brandstof besparen middels een Blackbox met rijgedrag module
 • Brandstof besparen middels Band op Spanning controleacties
 • Luxe wagens op diesel vervangen door luxe wagens op benzine
 • Busjes vervangen voor bestelwagens
 • Vrachtwagenkraanwagens vervangen voor bestelbuskraanwagens
 • Vrachtwagenhoogwerkers vervangen voor bestelbushoogwerkers
 • Footprints opstellen per vestiging
 • Tanken van schonere brandstoffen (benzine en dieselsoorten)
 • Onderzoek naar gebruik elektrisch materieel (trilstampers, graafmachines etc.)
 • Onderzoek naar wagenpark op elektriciteit/waterstof

CO2-bewust certificaat

In 2019 is Ko Hartog gecertificeerd volgens de CO2 prestatieladder niveau 3. Na enkele jaren actief te zijn geweest in de keten, blijkt het als relatief kleine speler in de keten erg lastig om invloed uit te oefenen op de grote leveranciers en opdrachtgevers.

Onderstaand treft u een link naar ons CO2-bewust certificaat  niveau 3 conform de CO2-prestatieladder versie 3.1.

CO2-Footprint basisjaar

In het basisjaar 2012 was de CO2 Footprint van Ko Hartog Elektrotechniek BV als volgt:

footprint-2012-nieuw

Bron conversiefactoren: www.co2emissiefactoren.nl

Om deze uitstoot te reduceren heeft Ko Hartog de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

Scope 1, 2 + business travel  doelstellingen Ko Hartog Elektrotechniek BV

Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2023 ten opzichte van 2021  3 % minder CO2 / Euro omzet uitstoten in haar scope 1, 2 + business travel emissies.

Scope 1 doelstellingen Ko Hartog Elektrotechniek BV

Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2023 ten opzichte van 2021  3 % minder CO2 / Euro omzet uitstoten in haar scope 1 emissies.

Scope 2 doelstellingen Ko Hartog Elektrotechniek BV

Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2023 ten opzichte van 2021 2 % minder CO2 / Euro omzet uitstoten in haar scope 1 emissies.

Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen voor 2023 als volgt ten opzichte van het referentiejaar 2012:

 • Scope 1, 2 + Business Travel: 50% reductie (CO2/Euro) in 2023 ten opzichte van 2012
 • Scope 1: 45% reductie (CO2/Euro) in 2023 ten opzichte van 2012
 • Scope 2: 95% reductie (CO2/Euro) in 2023 ten opzichte van 2012

Er zijn in de afgelopen jaren diverse acties genomen zoals de aanschaf van een energiezuinige verwarmingsketel en het vervangen van TL-lampen op kantoor door energiezuinige LED-lampen. Ook zijn er een energiezuinige servers aangeschaft en zijn oude computers vervangen door energiezuinige exemplaren.

Wat betreft het wagenpark is er een mobiliteitsscan uitgevoerd om te kijken hoe brandstof bespaard kan worden. Ook wordt regelmatig de bandenspanning gecontroleerd van het rijdend materieel om het brandstofverbruik te beperken. Verder wordt het brandstofverbruik per wagen geanalyseerd en wordt er gekeken naar methodes om brandstofbewust te gaan rijden. Alle bedrijfswagens zijn inmiddels  voorzien een rijgedrag module. Bij vervanging van het wagenpark wordt gekeken of er een downgrade mogelijk is: van vrachtwagen naar bestelbus, van bestelbus naar bestelwagen en van bestelwagen naar luxe wagen. ook wordt er onderzoek gedaan naar emissieloos materieel en rijden op elektriciteit en waterstof.

Voor een voortgang van deze acties wordt verwezen naar de pagina CO2-rapportages.

Invalshoeken en rapportages

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken:

 1. Inzicht
  Het opstellen van een onomstreden CO2 footprint conform de ISO 14064-1 norm en daarmee inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van het bedrijf.
 2. CO2-reductie
  De ambitie van het bedrijf om de CO2-uitstoot te verminderen.
 3. Transparantie
  De wijze waarop een bedrijf intern en extern communiceert over haar CO2 footprint en reductiedoelstellingen.
 4. Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO2 te reduceren

Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus. Hoe hoger het niveau per invalshoek, hoe meer punten het bedrijf vergaart en uiteindelijk des te meer gunningvoordeel het bedrijf ontvangt. Een Certificerende Instantie beoordeelt de activiteiten en bepaalt het niveau van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle invalshoeken van de ladder.

Individuele bijdrage van de medewerkers

Aan onze medewerkers vragen we:

 • Mee te werken aan de “band op spanning” acties
 • Bedrijfswagens niet onnodig stationair te laten draaien
 • Vaker de (elektrische) fiets te pakken om naar het werk te gaan
 • Vaker te carpoolen als je samen op hetzelfde project moet werken
 • Mee te denken aan andere vormen van energiebesparing

Heeft u ideeën waarmee we CO2 kunnen reduceren?  Laat het ons weten op bedrijfsburo@kohartogelektro.nl.

Hieronder is een overzicht te vinden van de (downloadbare) documenten en berichten inzake de CO2 prestatieladder.

Halfjaarlijkse CO2 rapportages

Onderstaand treft u een link naar de pagina met de halfjaarlijkse CO2-rapportages.

Groencertificaat

Ko Hartog heeft gekozen voor zakelijke stroom uit windenergie. Dit betreft 100% energie van Nederlandse bodem, zonder CO2-uitstoot en mét het keurmerk van Stichting Milieukeur (SMK). Leverancier Greenchoice neemt hiervoor stroom af van honderden Nederlandse windmolens, en investeert daarmee in tal van moderne windmolenparken.

Hieronder de verklaring dat Ko Hartog Elektrotechniek BV 100% groene energie afneemt van Greenchoice

Hieronder staan de (downloadbare) certificaten voor de leveringen van groene stroom, bosgecompenseerd gas en bio energiewarmte.

Energiebeleid

Onderstaand treft u een link naar onze CO2-beleidsverklaring.

Managementverklaring Energiebeleid 2021

Actuele rapportages en documenten

Onderstaand treft u een link naar de meest recente CO2-plannen

CO2 Reductieplan

CO2-Managementplan

CO2-footprints

Onderstaand treft u een overzicht van de CO2-footprints sinds 2012.

(Bron conversiefactoren:: www.co2emissiefactoren.nl)

Communicatieberichten:

Onderstaand treft u links naar onze meest recente communicatieberichten

https://www.kohartog.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/23-communicatiebericht-Ko-Hartog-reduceert-in-2021-het-gasverbruik-met-50.pdf

22e-communicatiebericht-Energiebeleid 2021-2021-Ko-Hartog-Elektrotechniek-BV

21e-communicatiebericht-Ko-Hartog-realiseert-CO2-reductiedoelstelling-2020

Archief rapportages

Onderstaand treft u de voorgaande rapportages en documenten met betrekking tot de CO2-prestatieladder.

CO2-reductieplan Ko Hartog Elektrotechniek BV over 2020

CO2-managementplan Ko Hartog Elektrotechniek over 2020

SKAO Website

Een verwijzing naar de bedrijfspagina op de website van de  Stichting Klimaatvriendelijk Ondernemen (SKAO) kunt u hier vinden.

Reacties zijn gesloten.