Ko Hartog realiseert een dalende trend in haar CO2-uitstoot

Heiloo – Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2-uitstoot te reduceren. Een belangrijke aanleiding hiervoor was de ambitie om in 2013 niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen.  Dit heeft geresulteerd in het behalen van het CO2 bewust certificaat.  Om ook in de keten CO2 te reduceren is in 2014 niveau 5 behaald op de CO2-prestatieladder. Dankzij het op alle vestigingen volledig overstappen op groene stroom is vergeleken met 2015 in 2016 de CO2-uitstoot flink gedaald van 347 naar 316 ton CO2.

 

Directe emissies (scope 1)

De groep vrachtwagens zijn de grootste vervuilers zijn binnen het wagenpark van Ko Hartog. De groep die het meeste CO2 uitstoot in aantal veroorzaakt zijn de bussen met 126 ton CO2 . Dit is tevens ook de grootste groep met 18 voertuigen. Deze bussen zijn na de vrachtwagens de grootste vervuilers per kg/100km en verbruik L/100km. Reden hiervoor is dat deze bussen vaak zwaarder beladen zijn, vaak een aanhanger meenemen en een zwaardere motor hebben dan bijvoorbeeld de bestelwagens en luxe wagens.

 

Analyse brandstofverbruik 2016 t.o.v. 2015

Ten opzicht van het brandstofverbruik in 2015 kan voor 2016 worden gesteld dat;

  1. De CO2 uitstoot is gedaald met 8 ton.
  2. De CO2 uitstoot per 100 km is licht gedaald met 1 kg/100 km.
  3. Het gemiddeld verbruik L/100km van alle wagens is gedaald van 12,79 naar 12,55.
  4. Het gemiddelde verbruik per 100 km van vrachtwagens is gedaald met 2 liter/ 100 km.
  5. Het gemiddelde verbruik per 100 km van busjes is gelijk gebleven.
  6. Het gemiddelde verbruik per 100 km van bestelwagens is gelijk gebleven.
  7. Het totale verbruik van diesel en benzine is afgenomen met 2.815 liter, daarbij moet wel rekening worden gehouden dat het aantal verreden kilometers ook is afgenomen met 7.938 km.

 

Het gemiddelde verbruik per 100km over alle voertuigen is gedaald met 0,24 ten opzichte van 2015. In 2015 was ook al een daling te zien ten opzichte van het jaar daarvoor, wat inhoud dat het gemiddelde verbruik blijft dalen. Het grootste aandeel in de daling zit in de groep vrachtwagens die een stuk zuiniger hebben gereden. De uitstoot en het gemiddelde verbruik van deze groep zijn behoorlijk gedaald, wat een groot effect heeft op het totaal aangezien deze groep het hoogste verbruik heeft. Deze daling is mede het gevolg van de  ‘Band op spanningsacties’ die in 2015 zijn gestart en zorgen voor minder verbruik. Daarnaast is er in 2016  een vrachtwagen, een bus en een bestelwagen aangeschaft. Bij deze  aanschaf is er gekeken naar energiezuinige modellen. Dit is waarschijnlijk ook een reden voor het lagere verbruik in de groepen Vrachtwagen en Bestelwagen ten opzichte van 2015.

 

Indirecte emissies (scope 2)

In juni 2016 is ook de vestiging Drachten overgestapt op groene stroom. Omdat de conversiefactor van groene stroom nul gram  CO2/kWh betreft heeft dit een enorme impact op de totale uitstoot in de scope 2 daar deze is gedaald van 34 ton (2015) naar 2,5 ton (2016).

 

Emissies in de keten (scope 3)

Om CO2-reductie in de keten te realiseren zijn er in 2016 de nodige acties uitgezet voor 2017. Zo zal er onderzoek plaatsvinden bij leveranciers naar het CO2 beleid en de footprint.  Ook zullen leveranciers geadviseerd worden over duurzame alternatieven d.m.v.  brieven en gesprekken. Daarnaast zal er ook een interne bewustwording gerealiseerd worden door berekeningen laten zien wat er valt te besparen met duurzame verlichting. Inkopers worden gewezen op het belang van de bewustwording bij leveranciers. Ook zal CO2 in de keten besproken worden tijdens het afdelingsoverleg. Daarnaast worden opdrachtgevers geadviseerd te kiezen voor een bepaald CO2-vriendelijk product of bepaalde leverancier. Ook wordt groene stroom geadviseerd bij de opdrachtgever.

 

Samen werken aan CO2-reductie

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag!

Reacties zijn gesloten.